ریاضیات زندگی روزمره، برای علم ، برای تجارت و برای صنعت مفید است. زیرا اولاً یک وسیله ارتباطی قدرتمند، معتبر و بدون الهام است، ثانیاً ابزاری برای تعیین و پیش بینی است. قدرت آن در علائم (سمبول های) آن، که گرامر و تجزیه و ترکیب های خاص خود را دارد، نهفته است. ریاضیات باعث توسعه تفکر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار است. شاید بسیاری از مردم و حتی آموزگاران فکر کنند که ریاضیات هنر محاسبه است و ریاضی دانان باید همه عمر خود را صرف ساختن محاسبات پیچیده ریاضی کند. چنین عقیده ای به حقیقت نزدیک نیست. کارریاضی دانان استدلال است نه محاسبه.
بر این اساس در رویکرد مربوط به آموزش ریاضی در عصر حاضر و اجرای آن در پایه های مختلف،آموزش گام به گام واساس حل مسائل به استناد روش منسوب به جورج پولیا حائز اهمیت می باشد که ۴ گام اساسی در این حوزه به طور کلی به شرح زیر می باشد:

۱_درک و فهم مساله

۲_طراحی یک نقشه برای حل مساله

۳_اجرای نقشه برای حل مساله

۴_امتحان پاسخ